PERSONUPPGIFTSPOLICY

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Läs genom följande 
noga för att förstå hur släktföreningen hanterar dina personuppgifter.
och hur vi kommer att behandla dem. 


VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR KULLBERGSKA SLÄKTFÖRENINGEN ?

Föreningen samlar in och behandlar:
 
Kontaktuppgifter: ditt namn, adress, telefonnummer, emailadress och
födelsedatum (ej personnummer!), släktgren.
Dokumentation av årsmöte i form av årsmöteshandlingar samt fotografier.
Dokumentation av styrelsearbete i form av styrelsehandlingar.
 
Vi behandlar endast sådana personuppgifter om dig som är nödvändiga med hänsyn 
till våra i förväg fastställda ändamål. 
 

FRÅN VILKA KÄLLOR HÄMTAS PERSONUPPGIFTERNA ?
 
Personuppgifterna bygger på den information du som medlem givit oss,
på de uppdateringar av den som du skickat , på förda årsmötes- och 
styrelsehandlingar samt arrangerade gruppfotograferingar.


FÖR VILKA ÄNDAMÅL BEHANDLAR KULLBERGSKA SLÄKTFÖRENINGEN DINA PERSONUPPGIFTER ?
 
Vi behandlar dina personuppgifter endast för i förväg bestämda och specifika ändamål. 
De syften som vi behandlar personuppgifter för är:
 - upprätthållande av en medlemslista
 - utskick av ett medlemsbrev varje år (per email och i pappersform)
 - följa upp att årsavgiften betalas, samt att släktträffsavgift betalas
  när släktträff hålles
 - dokumentation av släktträff, årsmöte och av styrelsearbete
 

PÅ VILKA RÄTTSLIGA GRUNDER BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER ?

I och med inträde i föreningen (och därvid erlagd årsavgift) har ett
avtal ingåtts i form av ett medlemskap. Det ligger också starkt i
föreningens intresse, och i styrelsens uppdrag, att underhålla en lista 
över föreningens medlemmar (s.k. intresseavvägning), dokumentera våra
släktträffar samt föra årsmötes- och styrelsehandlingar. 
 

HUR LÄNGE LAGRAR VI PERSONUPPGIFTERNA ?

Vi sparar endast dina personuppgifter så länge som du är
medlem i föreningen. Därefter raderas dina uppgifter
så långt de inte ingår i dokumentation av styrelsens
arbete (t ex gamla mötesprotokoll), vilka sparas
så länge föreningen existerar. Du har rätt även
i dessa fall att själv begära radering av uppgifterna.

 
PERSONUPPGIFTSANSVARIG - VEM BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER ?

Föreningens information ansvaras för av styrelsens ordförande
och sekreterare. Se kontaktuppgifter i medlemslistan.


HUR SKYDDAS PERSONUPPGIFTER ?

Personuppgifterna hanteras för att skyddas mot oavsiktlig 
eller olaglig förstöring, förlust eller ändring, obehörigt röjande eller 
obehörig åtkomst. Vilka åtgärder och vilken säkerhetsnivå som tillämpas avgörs 
efter en noggrann bedömning av de risker som den aktuella behandlingen medför.


VILKA RÄTTIGHETER HAR DU AVSEENDE DINA PERSONUPPGIFTER ?

Du har som registrerad ett antal rättigheter enligt lag:

 - Rätt till tillgång – Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter, 
  vilket innebär att du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter 
  som rör dig behandlas och om så är fallet även få tillgång till personuppgifterna 
  (s.k. registerutdrag) och ytterligare information om behandlingen.

 - Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade eller 
  kompletterade.

 - Rätt till radering – Du har rätt att få dina uppgifter raderade om
  uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlas,
  eller om du lämnar in en begäran om radering av dem, om det inte längre finns 
  rättslig grund för Kullbergska Släktföreningen att behandla uppgifterna, eller 
  om dina uppgifter har behandlats på ett olagligt sätt.

 - Rätt till invändning avseende intresseavvägning – Då behandling sker med 
  stöd av s.k. intresseavvägning har du rätt att när som helst göra invändning 
  mot behandlingen. 

 - Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten – Du har rätt att klaga till 
  Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet om du anser att vi 
  behandlar dina personuppgifter i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.
  Om du vill utöva någon av dina rättigheter ovan ber vi dig att kontakta oss 
  enligt kontaktinformation i slutet av medlemslistan.